Blijf Leert

Een BLIJF contacthond dementie en zorgprofessional. Samen een zorgduo.

De opleiding bij de Blijf Academie

Blijf Academie is het opleidingsinstituut van Stichting Blijf. De Blijf Academie is gericht op het opleiden van geaccrediteerd werken met honden in de zorg.

Het opleidingstraject van de Blijf zorgduo’s bestaat uit een theoretische en een praktijk opleiding.

De door het AKR (Het AAI-Kwaliteitsregister) geaccrediteerde theoretische opleiding van Blijf bestaat uit 13 lesdagen voor de zorgprofessional. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: ethologie, fysiologie, rassenkennis, EHBO voor honden, leerprincipes en trainingsmethodes, AAI en de mens-dier relatie, hygiëne, veiligheid en risicomanagement, verdieping over de clientgroep, wet- en regelgeving en teambuilding. De lesdagen worden verzorgt door de interne specialisten van Blijf.

Aan de hand van de lesdagen en de huiswerkopdrachten die daaraan gekoppeld zijn, bouwt de zorgprofessional aan een portfolio die de kennis en kunde over de inzet van honden in de zorg aantoont. Na het volgen van alle lesdagen en het voltooien van het portfolio zal de zorgprofessional een AKR registratie krijgen.

De praktijkopleiding start bij komst van de door Blijf geselecteerde pup en richt zich op het veilig en verantwoord kunnen werken met de hond. De Blijf contacthond dient zeer goed opgevoed en getraind te zijn en op de werklocatie geen enkel hinderlijk of ongewenst gedrag te vertonen. Het werken met een zeer kwetsbare doelgroep maakt dat de honden zeer vriendelijk, sociaal en rustig moeten zijn in hun contact met deze mensen. Een perfecte basistraining van de hond is nodig zodat de zorgprofessional altijd goede zorg kan leveren en daarbij de hond met minimale aanwijzingen kan sturen, begeleiden en in kan zetten. Naast de basisopleiding leren de honden enkele ADL taken aan en oefeningen die specifiek ingezet kunnen worden in relatie met de doelgroep.

Een ander belangrijk onderdeel in de praktijkopleiding is de signalerende functie die de honden hebben. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat honden veranderingen in emoties bij mensen kunnen waarnemen en daarop kunnen reageren.  Het opleidingsprogramma bij Blijf is erop gericht de honden de ruimte te geven en te stimuleren in het reageren op deze emoties. Daarnaast is de specialistische opleiding en begeleiding van de handlers erop gericht de handler te trainen in het waarnemen van de signalen van de hond (en mens).

De praktijktraining van de zorgduo’s word begeleid door gediplomeerd kynologisch instructeurs en hondengedragstherapeuten.

Tijdens en na deze opleiding blijven de zorgduo’s individueel coaching krijgen van onze instructeurs op locatie en via beeldbellen. De eerste twee jaar wekelijks daarna op maandbasis of bij specifieke vragen.

Iedere instructeur heeft de interne opleiding tot BLIJF instructeur van eveneens 2 jaar gevolgd en is als zodanig gecertificeerd. Belangrijk onderdeel van deze opleiding is diepgaande kennis over dementie.

Korte uitleg over titel contacthond dementie

We kennen allemaal de term blindengeleidehond, assistentiehond, hulphond, zo zijn er een groot aantal mogelijkheden. Er zijn therapiehonden, emotie supporthonden, service honden, PTSS-honden, scentservicehonden, medical alert dogs, diabetes alert honden etc.

De eisen die aan deze honden gesteld worden en het werk zoals dit er uiteindelijk uitziet variëren, evenals de mate van opleiding, accreditatie en erkenning.

Er zijn honden die als erkende assistentiehond in diverse vormen of blindengeleidehond, toegang kunnen krijgen tot openbare gebouwen, etc. Dit is via de wet vastgelegd.

Er zijn ook honden die, hoewel zij een veelomvattende taak hebben en strikt zijn opgeleid, deze erkenning niet hebben. Soms heeft dit bijvoorbeeld betrekking op de plaats waar deze honden hun werk verrichten. Is dit in een zorgorganisatie of (zorg)praktijk, dan heeft zo’n toegang tot andere plaatsen ook een mindere waarde.

Bijvoorbeeld een therapiehond die kortdurend wordt ingezet om mensen hulp te bieden en zo sneller een behandeldoel te bereiken op fysiek, emotioneel of sociaal vlak. In tegenstelling tot veel assistentie honden is een therapiehond geen persoonsgebonden hond maar een hond die samen met bijvoorbeeld een professionele behandelaar werkt met diverse cliënten en dit zou zelfs op verschillende plaatsen kunnen, ziekenhuis, praktijk, school, zorginstellingen, etc.

Een ander voorbeeld is de psychiatrische hulphond, de emotional support dog, PTSS-honden of buddyhonden. Een andere categorie waar honden wel persoonsgebonden werken met een cliënt. Deze honden signaleren onder andere stress toename bij de cliënt, een verandering in cortisol waarden en herkennen bepaalde situaties waardoor ze adequaat actie kunnen ondernemen.

Eigenlijk allemaal “zorghonden” en slechts een kleine greep uit de mogelijkheden maar met als overeenkomst dat hun waarde in het verbeteren van persoonlijke omstandigheden enorm is.

Een BLIJF contacthond dementie is in feite een combinatie van verschillende eerdergenoemde mogelijkheden

Het grote overkoepelende orgaan met betrekking tot de accreditatie van o.a. hoogopgeleide assistentiehonden is de ADI, Assistance Dogs International en het Europese deel, de ADEu, Assistance Dogs Europe. Zij accrediteren niet de honden maar de organisaties die deze honden, volgens hun aanzienlijke standaard, opleiden.

Kortom, de ADI standaard vat verwachtingen samen voor een trainingsprogramma dat professioneel, ethisch humaan, veelomvattend en betrouwbaar is. Ze verwachten selectie programma’s, screening, training, inzicht en ondersteuning vanuit een professionele achtergrond.

BLIJF legt de lat hoog. Zowel voor de BLIJF instructeurs, de BLIJF zorgprofessionals als de BLIJF honden.

Om die reden combineren en omarmen we de richtlijnen zoals die door de ADI/ADEu zijn opgesteld met de informatie die van toepassing is uit de AAA, AAT en AAI.

AAA staat voor Animal Assisted Activities. Activiteiten waarbij een dier of dieren worden ingezet. Een vooropgezet doel is er niet altijd. Het kan gaan om bezoekdieren in bijvoorbeeld een ziekenhuis waar het doel met name is afleiding te bieden waardoor mensen blijer of actiever worden.

AAT staat voor Animal Assisted Therapy. Therapie ondersteund door de hulp of aanwezigheid van een dier. Hier is altijd een professionele therapeut of behandelaar betrokken.

AAI staat voor Animal Assisted Intervantions. Dier ondersteunende interventies.

Projecten met zorgdieren moeten op een professionele manier worden opgezet. Inzicht in de vele voordelen is belangrijk maar inzicht in de mogelijke risico’s ook. Om uiteindelijk zeker te zijn van een positief effect en het welzijn van alle betrokkenen te waarborgen, moet aan deze voorwaarden worden voldaan. Zorgdieren moeten steeds de keuze blijven houden of ze iemand willen benaderen en contact maken. Ze mogen niet gedwongen worden zich te laten aaien of op een andere wijze contact te maken.

Dit maakt de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional groot. Inzicht in de behoeften en signalen van de hond zijn daarom enorm belangrijk. We vragen veel van de zorgduo’s. Ze moeten veel van hun hond weten en in staat zijn signalen goed te kunnen “lezen”, want alleen dan kunnen ze op tijd reageren of ingrijpen en zo ervoor zorgen dat alle interacties goed blijven verlopen. Met name de signalen van de hond ten opzichte van een cliënt of bewoner in de zorgomgeving is belangrijk. Soms heeft de hond al emoties of signalen opgevangen voor wij dit doen. Dat moet zuiver blijven.

De opleiding van de zorgprofessional en de honden om uiteindelijk als een echt zorgduo aan de slag te gaan neemt tijd en inzicht.

Heel leuk, bijzonder maar ook intensief!

© Copyright 2024 - Stichting Blijf | Alle rechten voorbehouden | Colofon