Blijf Leert

Een BLIJF contacthond dementie en zorgprofessional. Samen een zorgduo.

De opleiding bij BLIJF LEERT

De opleiding van een zorgduo neemt twee jaar in beslag en is verdeeld in 2 delen.

In het eerste deel van de opleiding richten we ons op de basis, waarin socialiseren op de werkplek en thuis, werken met een werkende hond, kennis over dementie, algemene opvoeding en het aanleren van de basiscommando’s een grote rol spelen.

In het tweede deel van de opleiding is er steeds meer aandacht voor de uiteindelijke rol als contacthond dementie, zoals op spiegeling, signalering onbegrepen gedrag en gericht doorbreken van situaties die voor de persoon met dementie en zijn omgeving onplezierig of verdrietig zijn. In dit deel is verdieping kennis dementie ook een belangrijk onderdeel. 

Na een test aan het einde van het eerste deel volgt een uiteindelijke test als afronding en vervolgens een jaarlijkse certificering.

Tijdens en na deze opleiding blijven de zorgduo’s individueel coaching krijgen van onze instructeurs op locatie en via beeldbellen. De eerste twee jaar wekelijks daarna op maandbasis of bij specifieke vragen.

Iedere instructeur heeft de interne opleiding tot BLIJF instructeur van eveneens 2 jaar gevolgd en is als zodanig gecertificeerd.

Korte uitleg over titel contacthond dementie

We kennen allemaal de term blindengeleidehond, assistentiehond, hulphond, zo zijn er een groot aantal mogelijkheden. Er zijn therapiehonden, emotie supporthonden, service honden, PTSS-honden, scentservicehonden, medical alert dogs, diabetes alert honden etc.

De eisen die aan deze honden gesteld worden en het werk zoals dit er uiteindelijk uitziet variëren, evenals de mate van opleiding, accreditatie en erkenning.

Er zijn honden die als erkende assistentiehond in diverse vormen of blindengeleidehond, toegang kunnen krijgen tot openbare gebouwen, etc. Dit is via de wet vastgelegd.

Er zijn ook honden die, hoewel zij een veelomvattende taak hebben en strikt zijn opgeleid, deze erkenning niet hebben. Soms heeft dit bijvoorbeeld betrekking op de plaats waar deze honden hun werk verrichten. Is dit in een zorgorganisatie of (zorg)praktijk, dan heeft zo’n toegang tot andere plaatsen ook een mindere waarde.

Bijvoorbeeld een therapiehond die kortdurend wordt ingezet om mensen hulp te bieden en zo sneller een behandeldoel te bereiken op fysiek, emotioneel of sociaal vlak. In tegenstelling tot veel assistentie honden is een therapiehond geen persoonsgebonden hond maar een hond die samen met bijvoorbeeld een professionele behandelaar werkt met diverse cliënten en dit zou zelfs op verschillende plaatsen kunnen, ziekenhuis, praktijk, school, zorginstellingen, etc.

Een ander voorbeeld is de psychiatrische hulphond, de emotional support dog, PTSS-honden of buddyhonden. Een andere categorie waar honden wel persoonsgebonden werken met een cliënt. Deze honden signaleren onder andere stress toename bij de cliënt, een verandering in cortisol waarden en herkennen bepaalde situaties waardoor ze adequaat actie kunnen ondernemen.

Eigenlijk allemaal “zorghonden” en slechts een kleine greep uit de mogelijkheden maar met als overeenkomst dat hun waarde in het verbeteren van persoonlijke omstandigheden enorm is.

Een BLIJF contacthond dementie is in feite een combinatie van verschillende eerdergenoemde mogelijkheden

Het grote overkoepelende orgaan met betrekking tot de accreditatie van o.a. hoogopgeleide assistentiehonden is de ADI, Assistance Dogs International en het Europese deel, de ADEu, Assistance Dogs Europe. Zij accrediteren niet de honden maar de organisaties die deze honden, volgens hun aanzienlijke standaard, opleiden.

Kortom, de ADI standaard vat verwachtingen samen voor een trainingsprogramma dat professioneel, ethisch humaan, veelomvattend en betrouwbaar is. Ze verwachten selectie programma’s, screening, training, inzicht en ondersteuning vanuit een professionele achtergrond.

BLIJF legt de lat hoog. Zowel voor de BLIJF instructeurs, de BLIJF zorgprofessionals als de BLIJF honden.

Om die reden combineren en omarmen we de richtlijnen zoals die door de ADI/ADEu zijn opgesteld met de informatie die van toepassing is uit de AAA, AAT en AAI.

AAA staat voor Animal Assisted Activities. Activiteiten waarbij een dier of dieren worden ingezet. Een vooropgezet doel is er niet altijd. Het kan gaan om bezoekdieren in bijvoorbeeld een ziekenhuis waar het doel met name is afleiding te bieden waardoor mensen blijer of actiever worden.

AAT staat voor Animal Assisted Therapy. Therapie ondersteund door de hulp of aanwezigheid van een dier. Hier is altijd een professionele therapeut of behandelaar betrokken.

AAI staat voor Animal Assisted Intervantions. Dier ondersteunende interventies.

Projecten met zorgdieren moeten op een professionele manier worden opgezet. Inzicht in de vele voordelen is belangrijk maar inzicht in de mogelijke risico’s ook. Om uiteindelijk zeker te zijn van een positief effect en het welzijn van alle betrokkenen te waarborgen, moet aan deze voorwaarden worden voldaan. Zorgdieren moeten steeds de keuze blijven houden of ze iemand willen benaderen en contact maken. Ze mogen niet gedwongen worden zich te laten aaien of op een andere wijze contact te maken.

Dit maakt de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional groot. Inzicht in de behoeften en signalen van de hond zijn daarom enorm belangrijk. We vragen veel van de zorgduo’s. Ze moeten veel van hun hond weten en in staat zijn signalen goed te kunnen “lezen”, want alleen dan kunnen ze op tijd reageren of ingrijpen en zo ervoor zorgen dat alle interacties goed blijven verlopen. Met name de signalen van de hond ten opzichte van een cliënt of bewoner in de zorgomgeving is belangrijk. Soms heeft de hond al emoties of signalen opgevangen voor wij dit doen. Dat moet zuiver blijven.

Een gerichte opleiding van de BLIJF instructeurs is daarom van belang. Het bewaren van de balans tussen “goed opgevoed” en eigen initiatief van de honden is essentieël. Over het geheel genomen heeft de BLIJF instructeur al een basiscursus kynologisch instructeur afgerond en heeft vervolgens praktijkervaring opgedaan op een hondenschool of bijvoorbeeld bij het opleiden van assistentie honden. Vaak zijn ze ook afgestudeerd kynologisch gedragstherapeut. Bij BLIJF volgen ze daarna de opleiding tot BLIJF instructeur, trainen in de praktijk in precisie en alle ins en outs van het werken in een specialistische setting met zorgduo’s.

De opleiding van de zorgprofessional en de honden om uiteindelijk als een echt zorgduo aan de slag te gaan neemt tijd en inzicht.

Heel leuk, bijzonder maar ook intensief!

© Copyright 2021 - Stichting Blijf | Alle rechten voorbehouden | Colofon