Privacy statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Blijf (hierna: Blijf) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Blijf is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Blijf de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Blijf verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Blijf is gevestigd in Driebergen aan Traaij 199a. Blijf is een stichting, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 72398590.

Waarom verwerkt Blijf uw persoonsgegevens?
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als donateur of voor een andere activiteit contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. Blijf verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Blijf verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door het Blijf:


Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Blijf te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Blijf, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar info@stichtingblijf.nl.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Blijf dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die Blijf verstuurt.

Van personen die hulp krijgen van Blijf worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag Blijf alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Blijf hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:


Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens
Blijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft Blijf een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

  1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Blijf.
  1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Blijf.
  1. Geen commercieel gebruik.


Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Blijf kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
Blijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen naar e-mail info@stichtingblijf.nl.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met de Privacy Officer via het Verenigingskantoor in Den Haag.